Διαχείρηση αρχείων

Υποστηρίζουμε τους πελάτες στην ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση των φυσικών τους εγγράφων οποιασδήποτε μορφής. Η υπηρεσία παρέχεται είτε ως επί τόπου λύση είτε ως υπηρεσία cloud. Τα έγγραφα ευρετηριάζονται για ευκολότερη ανάκτηση και μπορεί προαιρετικά να φέρουν χρονική σήμανση και να υπογράφονται ψηφιακά για λόγους συμμόρφωσης. Η ανάκτηση του ψηφιακού αντιγράφου, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας διαδικτυακής ή διασύνδεσης SFTP.

Πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των ροών εργασίας και των εγγράφων στην εσωτερική επικοινωνία. Συμπλήρωση εγγράφων εγγράφου και συμπλήρωση e-Document, ροές εργασιών έγκρισης και αρχειοθέτηση.

  • Το Εργαλείο μοντελοποίησης επιχειρηματικών διαδικασιών επιτρέπει στους επιχειρηματικούς χρήστες να σχεδιάζουν τις επιχειρηματικές ροές εργασίας με προσέγγιση χαμηλού κώδικα.
  • Οι εγγενείς ροές εργασίας διασφαλίζουν τη σωστή δρομολόγηση εγγράφων, επιβαλλόμενες πολιτικές έγκρισης και μεγαλύτερη διαφάνεια στον τρόπο εκτέλεσης των διαδικασιών.
  • Αυτοματοποιήστε την επεξεργασία τιμολογίων με ευρεία ενσωμάτωση ERP: Η λύση μας συνδυάζεται με όλους τους ηγέτες της αγοράς στην ενότητα ERP.
  • Εξαγωγή δεδομένων τεκμηρίωσης χρησιμοποιώντας κορυφαία τεχνολογία γνωστικής σύλληψης της αγοράς, με αποτέλεσμα πιο ακριβή χρηματοοικονομικά δεδομένα και μειωμένο κίνδυνο σφαλμάτων.
  • Ψηφιοποίηση χαρτιού σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επεξεργασίας δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων και ανάλυση

Η ενοποίηση με τις πηγές δεδομένων των πελατών μας είναι μια καθημερινή επιχείρηση για INFORM. Η τεχνογνωσία μας είναι να διαχειριζόμαστε τα Βig Data. Δημιουργούμε προσαρμοσμένες λύσεις λογισμικού σε πλατφόρμες χαμηλού κώδικα για τη διαχείριση δεδομένων από πολλές πηγές δεδομένων με διαφορετικό τύπο εισόδων και εξόδων.

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα «On the fly» ή «In Batch», ενσωματώνουμε υπηρεσίες web, εντοπίζουμε τα δεδομένα μέσω του διαδικτύου, δημιουργούμε διαδικασίες παρότρυνσης για δράση, διατηρούμε πηγές δεδομένων και δημιουργούμε προσαρμοσμένο λογισμικό για τους πελάτες μας σε ένα ασφαλές και πολύ αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον .

Scroll to Top