Διαχείρηση αρχείων

Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην ψηφιοποιοποίηση και αρχειοθέτηση των φυσικών τους εγγράφων οποιασδήποτε μορφής. Η υπηρεσία παρέχεται είτε στις εγκαταστάσεις μας είτε στους πελάτες. Τα έγγραφα ευρετηριάζονται για ευκολότερη ανάκτηση και μπορεί προαιρετικά να σφραγίζονται χρονικά και να υπογράφονται ψηφιακά για λόγους συμμόρφωσης. Η ανάκτηση του ψηφιακού αντιγράφου μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω μιας διαδικτυακής ή διασύνδεσης SFTP.

Πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των ροών εργασίας και των εγγράφων στην εσωτερική επικοινωνία. Συμπλήρωση εγγράφων εγγράφου και συμπλήρωση e-Document, ροές εργασίας έγκρισης και αρχειοθέτηση

  • Εισαγωγή δεδομένων και επεξεργασία φορμών
  • Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας να ψηφιοποιούν χαρτί σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής της επεξεργασίας δεδομένων
  • Δημιουργία & σχεδιασμός βάσης δεδομένων
  • Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων
  • Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων
  • Εισαγωγή δεδομένων
  • Καθαρισμός & τυποποίηση δεδομένων
  • Εξαγωγή μορφοποιημένης εξόδου δεδομένων
  • Συντήρηση βάσης δεδομένων

Διαχείριση δεδομένων και ανάλυση

Η ενοποίηση με τις πηγές δεδομένων των πελατών μας είναι μια καθημερινή επιχείρηση για την INFORM. Η τεχνογνωσία μας είναι να διαχειριζόμαστε τα Βig Data. Δημιουργούμε προσαρμοσμένες λύσεις λογισμικού σε πλατφόρμες χαμηλού κώδικα για τη διαχείριση δεδομένων από πολλές πηγές δεδομένων με διαφορετικό τύπο εισόδων και εξόδων.

Διαχειριζόμαστε τα δεδομένα «On the fly» ή «In Batch», ενσωματώνουμε υπηρεσίες διαδικτύου, εντοπίζουμε δεδομένα μέσω του διαδικτύου, δημιουργούμε διαδικασίες παρότρυνσης για δράση, διατηρούμε πηγές δεδομένων και δημιουργούμε προσαρμοσμένο λογισμικό για τους πελάτες μας σε ένα ασφαλές και πολύ αξιόπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον .

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Μια διαδικτυακή εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης που βασίζεται στο σύννεφο και επιτρέπει στους πελάτες να διανέμουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, να αρχειοθετούν ψηφιακά τα τιμολόγια, τη χρονική σφραγίδα που εφαρμόζεται στους φορολογικούς νόμους και την πλήρη παρακολούθηση του κύκλου ζωής κάθε τιμολογίου και υπηρεσίας υποστήριξης EDI.

Scroll to Top