ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Σάρωση και αρχειοθέτηση

Στηρίζουμε τους πελάτες στη διαδικασία ψηφιοποίησης και αρχειοθέτησης των έντυπων εγγράφων τους οποιασδήποτε μορφής. Η υπηρεσία παρέχεται είτε στις δικές μας εγκαταστάσεις είτε στου πελάτη. Γίνεται ευρετηρίαση των εγγράφων για ευκολότερη αναζήτηση και ανάκτηση, ενώ προαιρετικά μπορεί να τίθεται και χρονική σήμανση και ψηφιακή υπογραφή σε περίπτωση σχετικών απαιτήσεων συμμόρφωσης. Η ανάκτηση ενός ψηφιακού αντιγράφου γίνεται μέσω online διεπαφής ή διεπαφής SFTP.

Πλατφόρμα διαχείρισης εγγράφων

Το προϊόν χρησιμοποιείται για τη διαχείριση όλων των ροών εργασιών και εγγράφων στην εσωτερική επικοινωνία. Συμπλήρωση έντυπων και ηλεκτρονικών εγγράφων, ροές εργασιών εγκρίσεων και αρχειοθέτηση.

Εισαγωγή δεδομένων και επεξεργασία εντύπων

Στηρίζουμε τους πελάτες μας στην ψηφιοποίηση έγχαρτων εγγράφων σε ολόκληρο τον κύκλο επεξεργασίας δεδομένων

  • Δημιουργία και σχεδιασμός βάσεων δεδομένων
  • Σχεδιασμός και παραγωγή εντύπων
  • Συλλογή και ταξινόμηση δεδομένων
  • Εισαγωγή δεδομένων
  • Εκκαθάριση και τυποποίηση δεδομένων
  • Εξαγωγή μορφοποιημένων δεδομένων
  • Συντήρηση βάσεων δεδομένων

Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων

Για την INFORM, η ενοποίηση με τις πηγές δεδομένων των πελατών μας είναι μια καθημερινή δουλειά. Η εμπειρογνωμοσύνη μας βρίσκεται στη διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων. Αναπτύσσουμε εξατομικευμένες λύσεις λογισμικού σε πλατφόρμες χαμηλού κώδικα με στόχο τη διαχείριση πληθώρας δεδομένων από πολλαπλές πηγές με διαφορετικά είδη εισόδου και εξόδου.
Διαχειριζόμαστε δεδομένα ακολουθώντας τις διαδικασίες ‘On the fly’ ή ‘In Batch’, ενοποιούμε υπηρεσίες web, ανιχνεύουμε δεδομένα στο web, δημιουργούμε διαδικασίες call to action, συντηρούμε πηγές δεδομένων και δημιουργούμε εξατομικευμένο λογισμικό για τους πελάτες μας σε ασφαλές και απολύτως έμπιστο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Μια online cloud εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με την οποία οι πελάτες μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, να αρχειοθετούν ψηφιακά τα τιμολόγια, να θέτουν χρονική σήμανση όπως ορίζει ο νόμος, και εν γένει να παρακολουθούν ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε τιμολογίου και κάθε υποστηρικτικής υπηρεσίας EDI.

Scroll to Top

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ INFORM ΛΥΚΟΣ (ΕΛΛΑΣ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ LYKOS PAPERLESS SOLUTIONS AE​