ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Στην AUSTRIACARD HOLDINGS, η Εταιρική Ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας μας και βασική συνιστώσα της επιχειρηματικής στρατηγικής. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πραγματική, μακροπρόθεσμη επιτυχία, προκύπτει μόνο μέσα από τον σεβασμό των πελατών, υπαλλήλων, μετόχων, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Από τον 1897, η επιχείρηση μας αναπτύσσεται με βάση τον σεβασμό, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

Κώδικας Συμπεριφοράς

Ο Κώδικας Συμπεριφοράς ορίζει τις αξίες και τα πρότυπα που η AUSTRIACARD HOLDINGS εφαρμόζει στην επιχειρηματική της δραστηριότητα. Παρόλο που ανταγωνιζόμαστε σκληρά για την επιτυχία, δεν μας ενδιαφέρουν μόνο τα αποτελέσματα αλλά και το πώς αυτά επιτυγχάνονται. Ως επιχείρηση διεθνούς κύρους, έχουμε ευθύνη να συμπεριφερόμαστε με τρόπο δεοντολογικό και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς σε όλες τις δικαιοδοσίες. Ο Κώδικας Συμπεριφοράς σκιαγραφεί τις σημαντικές πολιτικές, οδηγίες και κατευθύνσεις επιχειρηματικής συμπεριφοράς με βάση τις αξίες και τις πολιτικές του Ομίλου.

Οι αξίες μας

 • Ευθύνη.
 • Εξυπηρέτηση.
 • Σεβασμός.
 • Ακεραιότητα.
 • Εμπιστοσύνη.
 • Προσήλωση στην ποιότητα και την καινοτομία.
 • Δέσμευση προς την κοινωνία.
 • Δέσμευση προς το περιβάλλον.

Οι πολιτικές μας

 • Συμμόρφωση με ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.
 • Απουσία ανάρμοστων επιχειρηματικών πρακτικών.
 • Δίκαιη συναλλακτική σχέση με προμηθευτές και πελάτες.
 • Απουσία διακρίσεων· ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
 • Εμπιστευτικότητα.
 • Κουλτούρα αναφοράς μη συμμόρφωσης.
Scroll to Top