2018-09-28    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2018-04-03    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

2017-09-29    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2017-04-10    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

2016-09-30    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2016-03-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2016-03-31    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

2015-11-30    Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-08-31    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-05-29    Αποτελέσματα Τριμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-03-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-03-31    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

2014-11-28    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-08-29    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-05-30    Αποτελέσματα Τριμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-03-31    Αποτελέσματα 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-03-31    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

2013-11-29    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-08-30    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-05-31    Αποτελέσματα Τριμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-03-26    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-03-26    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

2012-11-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-08-29    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-05-28    Αποτελέσματα Τριμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-03-30    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
2012-03-30    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011

2011-11-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-08-31    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-05-31    Αποτελέσματα Τριμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-03-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
2011-03-31    Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

2010-11-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2010-06-30    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2010-03-31    Αποτελέσματα Τριμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2009-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
2009-09-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2009-06-30    Αποτελέσματα Εξαμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2009-03-31    Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2009-03-31    Αποτελέσματα Τριμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2008-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2008
2008-09-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2008-06-30    Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2008-03-31    Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2007-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007
2007-09-30    Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2007-06-30    Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2018-09-28    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 της Lykos Paperless Solutions
2018-09-28    Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2017 for Inform Lykos SA
2018-09-28    Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2017 for Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k.

2017-09-27    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 της Lykos Paperless Solutions
2017-09-27    Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2016 for Inform Lykos SA
2017-09-27    Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2016 for Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k.

2016-06-09    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 της Lykos Paperless Solutions

2015-06-09    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 της Lykos Paperless Solutions

2014-06-06    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 της Lykos Paperless Solutions

2013-06-05    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 της Lykos Paperless Solutions

2012-06-12    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της Lykos Paperless Solutions

2011-06-09    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 της Lykos Paperless Solutions

2009-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 της Lykos Paperless Solutions

2008-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 της Eκτυπωτικήs Bορείου Eλλάδος Α.Ε.
2008-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 της Lykos Paperless Solutions

2007-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 της Eκτυπωτικήs Bορείου Eλλάδος Α.Ε.
2007-12-31    Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 της Lykos Paperless Solutions
2018-09-28    Semi-Annual Financial Report for the period from January 1st to June 30th 2018
2018-04-03    Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2017

2017-09-29    Semi-Annual Financial Report for the period from January 1st to June 30th 2017
2017-04-10    Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2016

2016-10-10    2016 1st Half Results
2016-09-30    Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2016 to 30 June 2016.
2016-04-01    Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2015
2016-03-31    Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31st December 2015

2015-12-01    2015 Nine-months period results
2015-10-08    2015 1st Half Results
2015-09-01    Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2015 to 30 June 2015.
2015-06-11    2015 1st Quarter Results
2015-04-27    Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2014.
2015-04-27    Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2014

2014-12-01    2014 Nine-months period results
2014-09-03    2014 1st Half Results
2014-08-29    Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2014 to 30 June 2014.
2014-06-02    2014 1st Quarter Results
2014-04-04    Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2013
2014-03-31    Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2013

2013-12-05    2013 Nine-months period results
2013-09-10    2013 1st Half Results
2013-09-04    Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2013 to 30 June 2013
2013-06-04    2013 1st Quarter Results
2013-03-27    Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2012
2013-03-27    Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2012

2012-11-30    2012 Nine-months period results
2012-06-30    1st Half Results
2012-06-30    1st Half Results
2012-03-31    1st Quarter Results
2012-03-31    1st Quarter Results

2011-12-31    Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2011
2011-12-31    Summary Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2011
2011-09-30    9-months period results
2011-06-30    1st Half Results
2011-03-31    1st Quarter Results

2010-12-31    Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2010
2010-12-31    Summary Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2010
2010-09-30    9-months period results
2010-06-30    1st Half Results
2010-03-31    1st Quarter Results

2009-12-31    Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2009
2009-09-30    9-months period results
2009-06-30    1st Half Results
2009-03-31    1st Quarter Results

2008-12-31    Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2008
2008-12-31    Summary Financial Statements and Information of the Year from 1 January 2008 to 31 December 2008
2008-09-30    9-months period results
2008-06-30    1st Half Results
2008-03-31    1st Quarter Results

2007-12-31    Summary Financial Statements and Information of the Year from 1 January 2007 to 31 December 2007
2007-09-30    9-months period results
2007-06-30    1st Half Results
2007-03-31    1st Quarter Results

2019

2019-09-27 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2019 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2019-04-25 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου εώς 31 Δεκεμβρίου 2018

2018

2018-09-28 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2018 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2018-04-03 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017

2017

2017-09-29 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2017 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2017-04-10 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016

2016

2016-09-30 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2016 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2016-03-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2016-03-31 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015

2015

2015-11-30 Αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-08-31 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-05-29 Αποτελέσματα Τριμήνου 2015 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-03-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2015-03-31 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014

2014

2014-11-28 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-08-29 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-05-30 Αποτελέσματα Τριμήνου 2014 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-03-31 Αποτελέσματα 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2014-03-31 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013

2014

2013-11-29 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-08-30 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-05-31 Αποτελέσματα Τριμήνου 2013 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-03-26 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2013-03-26 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

2012

2012-11-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-08-29 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-05-28 Αποτελέσματα Τριμήνου 2012 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2012-03-30 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011
2012-03-30 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2011

2011

2011-11-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-08-31 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-05-31 Αποτελέσματα Τριμήνου 2011 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2011-03-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2010
2011-03-31 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσης από 01 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

2010

2010-11-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2010-06-30 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2010-03-31 Αποτελέσματα Τριμήνου 2010 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

2009

2009-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2009
2009-09-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2009-06-30 Αποτελέσματα Εξαμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς
2009-03-31 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2009-03-31 Αποτελέσματα Τριμήνου 2009 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2008

2008-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2008
2008-09-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2008-06-30 Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2008-03-31 Αποτελέσματα Α΄ Τριμήνου 2008 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2007

2007-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 2007
2007-09-30 Αποτελέσματα Εννιαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης
2007-06-30 Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2007 με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

2019

2019-09-19 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2018 της Lykos Paperless Solutions
2019-09-19 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2018 for Inform Lykos SA
2019-09-19 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2018 for Inform Albania Sh.p.k..

2018

2018-09-28 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2017 της Lykos Paperless Solutions
2018-09-28 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2017 for Inform Lykos SA
2018-09-28 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2017 for Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k.

2017

2017-09-27 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2016 της Lykos Paperless Solutions
2017-09-27 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2016 for Inform Lykos SA
2017-09-27 Annual Financial Statements for the year from January 1st to December 31st 2016 for Albanian Digital Printing Solutions Sh.p.k.

2016

2016-06-09 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 της Lykos Paperless Solutions

2015

2015-06-09 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 της Lykos Paperless Solutions

2014

2014-06-06 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 της Lykos Paperless Solutions

2013

2013-06-05 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, οι Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 της Lykos Paperless Solutions

2012

2012-06-12 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2011 της Lykos Paperless Solutions

2011

2011-06-09 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010 της Lykos Paperless Solutions

2009

2009-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2009 της Lykos Paperless Solutions

2008

2008-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 της Eκτυπωτικήs Bορείου Eλλάδος Α.Ε.
2008-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 της Lykos Paperless Solutions

2007

2007-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 της Eκτυπωτικήs Bορείου Eλλάδος Α.Ε.
2007-12-31 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, Επεξηγηματικές Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων καθώς και η Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. για την χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2007 της Lykos Paperless Solutions

2019

2019-09-27 Semi-Annual Financial Report for the period from January 1st to June 30th 2019
2019-04-25 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2018

2018

2018-09-28Semi-Annual Financial Report for the year from January 1st to June 30th 2018
2018-04-03 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2017

2017

2017-09-29Semi-Annual Financial Report for the period from January 1st to June 30th 2017
2017-04-10 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2016

2016

2016-10-10 2016 1st Half Results
2016-09-30 Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2016 to 30 June 2016.
2016-04-01 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2015
2016-03-31 Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31st December 2015

2015

2015-12-01 2015 Nine-months period results
2015-10-08 2015 1st Half Results
2015-09-01 Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2015 to 30 June 2015.
2015-06-11 2015 1st Quarter Results
2015-04-27 Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2014.
2015-04-27 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2014

2014

2014-12-01 2014 Nine-months period results
2014-09-03 2014 1st Half Results
2014-08-29 Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2014 to 30 June 2014.
2014-06-02 2014 1st Quarter Results
2014-04-04 Annual Financial Report for the year from January 1st to December 31st 2013
2014-03-31 Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2013

2013

2013-12-05 2013 Nine-months period results
2013-09-10 2013 1st Half Results
2013-09-04 Summary Financial Statements and Information of the period from 1 January 2013 to 30 June 2013
2013-06-04 2013 1st Quarter Results
2013-03-27 Summary Financial Statements and Information of the year from 1st January to 31 December 2012
2013-03-27 Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2012

2012

2012-11-30 2012 Nine-months period results
2012-06-30 1st Half Results
2012-06-30 1st Half Results
2012-03-31 1st Quarter Results
2012-03-31 1st Quarter Results

2011

2011-12-31 Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2011
2011-12-31 Summary Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2011
2011-09-30 9-months period results
2011-06-30 1st Half Results
2011-03-31 1st Quarter Results

2010

2010-12-31 Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2010
2010-12-31 Summary Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2010
2010-09-30 9-months period results
2010-06-30 1st Half Results
2010-03-31 1st Quarter Results

2009

2009-12-31 Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2009
2009-09-30 9-months period results
2009-06-30 1st Half Results
2009-03-31 1st Quarter Results

2008

2008-12-31 Financial Statements and Information of the Year from 1st January to 31 December 2008
2008-12-31 Summary Financial Statements and Information of the Year from 1 January 2008 to 31 December 2008
2008-09-30 9-months period results
2008-06-30 1st Half Results
2008-03-31 1st Quarter Results

2007

2007-12-31 Summary Financial Statements and Information of the Year from 1 January 2007 to 31 December 2007
2007-09-30 9-months period results
2007-06-30 1st Half Results
2007-03-31 1st Quarter Results
Scroll to Top